SISTEMA D'EXTINCIÓ
D'AGENTS GASOSOS

Els sistemes per agents extintors gasosos estaran composts, com a mínim, pels següents elements:

 • Mecanisme de tret.
 • Equips de control de funcionament elèctric o pneumàtic.
 • Recipients per a gas a pressió.
 • Conductes per a l’agent extintor.
 • Difusors de descàrrega.

Els mecanismes de tret seran per mitjà de detectors de fum, elements fusibles, termòmetre de contacte o termòstats o tret manual en lloc accessible. La capacitat dels recipients de gas a pressió haurà de ser suficient per a assegurar l’extinció de l’incendi i les concentracions d’aplicació es definiran en funció del reg, havent de quedar justificats tots dos requisits. Aquests sistemes només seran utilitzables quan quedi garantida la seguretat o l’evacuació del personal. A més, el mecanisme de tret inclourà un retard en la seva acció i un sistema de prealarma de manera que permeti l’evacuació d’aquests ocupants abans de la descàrrega de l’agent extintor.

CADA SIS MESOS

 • Comprovació que els filtres de l’agent extintor o ruixadors d’aigua polvoritzada estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
 • Comprovació del bon estat dels components del sistema: pols, escuma, especialment dels agents extintors, vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols o agents extintors gasosos.
 • Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin.
 • Comprovació dels circuits de senyalització. pilots, etc… en els sistemes amb indicacions de control.
 • Neteja general de tots els components.

CADA ANY

 • Comprovació integral d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador, incloent en tot cas: verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i alarma.
 • Comprovació de la càrrega d’agent extintor i de l’indicador de la mateixa (mesura alternativa del pes o pressió).
 • Comprovació de l’estat de l’agent extintor. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

Agents gasosos

Idioma