SISTEMA D'EXTINCIÓ
D'AIGUA POLVORITZADA

Els sistemes d’aigua polvoritzada, les seves característiques i especificacions, així com les condicions de la seva instal·lació s’ajustaran a les normes UNE 23.501, UNEIX 23.502, UNEIX 23.503, UNEIX 23.504, UNEIX 23.505, UNEIX 23.506 I UNEIX 23.507.

CADA SIS MESOS

  • Comprovació que els filtres de l’agent extintor o ruixadors d’aigua polvoritzada estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
  • Comprovació del bon estat dels components del sistema: pols, escuma, especialment dels agents extintors, vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols o agents extintors gasosos.
  • Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin.
  • Comprovació dels circuits de senyalització. pilots, etc… en els sistemes amb indicacions de control.
    Neteja general de tots els components.

CADA ANY

  • Comprovació integral. d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador, incloent en tot cas: verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i alarma.
  • Comprovació de la càrrega d’agent extintor i de l’indicador de la mateixa (mesura alternativa del pes o pressió).
  • Comprovació de l’estat de l’agent extintor. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

Aigua polvoritzada

Idioma