SISTEMES DE BOQUES D'INCENDI
EQUIPADES (BIE'S)

1. Els sistemes de boques d’incendi equipades estaran composts per una font de proveïment d’aigua, una xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades (BIE) necessàries.

Les boques d’incendi equipades (BIE) poden ser dels tipus BIE de 45 mm i BIE de 25 mm.

2. Les boques d’incendi equipades deuran, abans de la seva fabricació o importació, ser aprovades d’acord amb el que es disposa en l’article 2 d’aquest Reglament, justificant-se el compliment del que s’estableix en les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2 (…) Dels diàmetres de mànegues contemplats en les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2 per a les boques d’incendis equipades, només s’admetran les equipades amb mànegues semirígides de 25 mil·límetres i amb mànegues planes de 45 mil·límetres, que són els únics acceptats en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, mantenint els mateixos nivells de seguretat (cabal, pressió i reserva d’aigua) establerts en aquest.

3. Les BIE hauran de muntar-se sobre un suport rígid de manera que l’altura del seu centre quedi com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el filtre i la vàlvula d’obertura manual si existeixen, estiguin situades a l’altura citada. Les BIE se situaran, sempre que sigui possible, a una distància màxima de 5 m de les sortides de cada sector d’incendi, sense que constitueixin obstacle per a la seva utilització. El número i distribució de les BIE en un sector d’incendi, en espai diàfan, serà tal que la totalitat de la superfície del sector d’incendi en què estiguin instal·lades quedi coberta per una BIE, considerant com a radi d’acció d’aquesta la longitud de la seva mànega incrementada en 5 m. La separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima serà de 50 m. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE més pròxima no haurà d’excedir de 25 m. S’haurà de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que permeti l’accés a ella i la seva maniobra sense dificultat. La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica mínima de 2 bar en l’orifici de sortida de qualsevol BIE. Les condicions establertes de pressió, cabal i reserva d’aigua hauran d’estar adequadament garantides. El sistema de BIE se sotmetrà, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica, sotmetent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim a 980 kPa (10 kg/cm²), mantenint aquesta pressió de prova durant dues hores, com a mínim, no havent d’aparèixer fugides en cap punt de la instal·lació.

CADA SIS MESOS*

  • Comprovació del pes i pressió en el seu cas.
  • En el cas d’extintors de pols amb ampolla de gas d’impulsió es comprovarà el bon estat de l’agent extintor i el pes i aspecte extern de l’ampolla.
  • Inspecció ocular de l’estat de la mànega, filtre o llança, vàlvules i parts mecàniques.

CADA ANY

A partir de la data de timbrat de l’extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d’acord amb la ITC-*MIE-AP5 del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis.

Rebuig: Es rebutjaran aquells extintors que, segons el parer de l’empresa mantenidora presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l’extintor o bé aquells per als quals no existeixin peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.

*NOTA:
En aquesta revisió anual no serà necessària l’obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, tret que en les comprovacions que se citen s’hagin observat anomalies que ho justifiqui.

En el cas d’obertura de l’extintor, l’empresa mantenidora situarà en l’exterior del mateix un sistema indicatiu que acrediti que s’ha realitzat la revisió interior de l’aparell. Com a exemple de sistema indicatiu que s’ha realitzat l’obertura i revisió interior de l’extintor, es pot utilitzar una etiqueta indeleble, en forma d’anell, que es col·loca en el coll de l’ampolla abans del tancament de l’extintor i que no pugui ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deterioració d’aquesta.

Bocas d’incendis

Idioma