COLUMNA SECA

El sistema de columna seca estarà compost per presa d’aigua en façana o en zona fàcilment accessible al servei contra incendis, amb la indicació d’ús exclusiu dels bombers, proveïda de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 70 mm amb tapa i clau de purga de\25 mm, columna ascendent de canonada d’acer galvanitzat i diàmetre nominal de 80 mm, sortides en les plantes pareixes fins a l’octava i en totes a partir d’aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de. 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s’instal·larà una clau de seccionament per sobre de la sortida de planta corresponent.

La presa de façana i les sortides en les plantes tindran el centre de les seves boques a 0,90 m sobre el nivell del sòl. Les claus seran de bola, amb palanca d’accionament incorporada.

El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la seva posada en servei a una prova d’estanquitat i resistència mecànica, sotmetent-li a una pressió estàtica de 1.470 kPa (15 kg/cm² ) durant dues hores, com a mínim, no havent d’aparèixer fugides en cap punt de la instal·lació.

Els ràcords abans de la seva fabricació o importació hauran de ser aprovats d’acord amb aquest Reglament, ajustant-se al que s’estableix en les normes UNE 23.400 YUNE 23.091.

REVISIÓ DE COLUMNA SECA CADA SIS MESOS

  • Comprovació de l’accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de pis.
  • Comprovació de la senyalització.
  • Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus Tancaments (greixatge, si és necessari).
  • Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
  • Comprovar que les claus de seccionament estan obertes.
  • Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades ‘V’ ajustades.

Columna seca

Idioma