SISTEMA DE COMUNICACIÓ
D'ALARMA

El sistema de comunicació de l’alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generada voluntàriament des d’un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, visible quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A).

El nivell sonor del senyal i l’òptic, en el seu cas, permetran que sigui percebuda en l’àmbit de cada sector d’incendi on estigui instal·lada.

El sistema de comunicació de l’alarma disposarà de dues fonts d’alimentació, amb les mateixes condicions que les establertes per als sistemes manuals d’alarma, podent ser la font secundària comuna amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d’alarma o de tots dos.

CADA TRES MESOS

  • Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de suministro).
  • Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

CADA ANY

  • Verificació integral de la instal·lació.
  • Neteja dels seus components.
  • Verificació d’unions roscades o soldades.
  • Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric

Comunicació d’alarmes

Idioma