SISTEMA AUTOMÀTIC
DE DETECCIÓ D'INCENDIS

1. Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran a la norma UNE 23.007.
2. Els detectors d’incendi necessitaran, abans de la seva fabricació o importació, ser aprovats d’acord amb l’indicat en l’article 2 d’aquest Reglament, justificant-se el compliment del que s’estableix en la norma UNE 23.007.

CADA TRES MESOS

 • Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis.
 • Operacions a realitzar per personal d’una empresa mantenidora autoritzada, o bé, pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació.
 • Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament).
 • Substitució de pilots, fusibles defectuosos, etc…
 • Manteniment d’acumuladors (neteja de bornas, reposició d’aigua destil·lada, etc.).

CADA ANY

 • Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis.
 • Verificació integral de la instal·lació.
 • Neteja de l’equip de centrals i accessoris.
 • Verificació d’unions roscades o soldades.
 • Neteja i reglatge de relés.
 • Regulació de tensions i intensitats.
 • Verificació dels equips de transmissió d’alarma.
 • Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.

Detecció d’incendis

Idioma