SISTEMA D'EXTINCIÓ
D'ESCUMA FÍSICA

Els sistemes d’escuma física de baixa expansió les seves característiques i especificacions, així com les condicions de la seva instal·lació, s’ajustaran a les. normes UNE 23.521, UNEIX 23.522, UNEIX 23.523, UNEIX 23.524, UNEIX 23.525 YUNE 23.526. 12. Sistemes d’extinció per pols.

CADA SIS MESOS

  • Comprovació que els filtres de l’agent extintor o ruixadors d’aigua polvoritzada estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
  • Comprovació del bon estat dels components del sistema: pols, escuma, especialment dels agents extintors, vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors o dels comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols o agents extintors gasosos.
  • Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin.
  • Comprovació dels circuits de senyalització, pilots. etc. en els sistemes amb indicacions de control.
    Neteja general de tots els components

CADA ANY

  • Comprovació integral d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador, incloent en tot cas: verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i alarma.
  • Comprovació de la càrrega de l’agent extintor i de l’indicador de la mateixa (mesura alternativa del pes o pressió).
  • Comprovació de l’estat de l’agent extintor. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

Escuma física

Idioma