SISTEMES EXTERIORS
D'INCENDIS

CADA TRES MESOS

  • Comprovació de l’accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació.
  • Inspecció ocular d’assegurances, precintes, inscripcions, etc.
  • Comprovació del pes i pressió en el seu cas.
  • Inspecció ocular de l’estat extern de les parts mecàniques (filtre, vàlvula, mànega, etc.).

CADA ANY*

  • Comprovació del pes i pressió en el seu cas.
  • En el cas d’extintors de pols amb ampolla de gas d’impulsió es comprovarà el bon estat de l’agent extintor i el pes i aspecte extern de l’ampolla.
  • Inspecció ocular de l’estat de la mànega, filtre o llança, vàlvules i parts mecàniques.

CADA CINC ANYS

A partir de la data de timbrat de l’extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del mateix d’acord amb la ITC-*MIE-AP5 del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis.

Rebuig: Es rebutjaran aquells extintors que, segons el parer de l’empresa mantenidora presentin defectes que posin en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l’extintor o bé aquells per als quals no existeixin peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.

*NOTA:
En aquesta revisió anual no serà necessària l’obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, tret que en les comprovacions que se citen s’hagin observat anomalies que ho justifiqui.

En el cas d’obertura de l’extintor, l’empresa mantenidora situarà en l’exterior del mateix un sistema indicatiu que acrediti que s’ha realitzat la revisió interior de l’aparell. Com a exemple de sistema indicatiu que s’ha realitzat l’obertura i revisió interior de l’extintor, es pot utilitzar una etiqueta indeleble, en forma d’anell, que es col·loca en el coll de l’ampolla abans del tancament de l’extintor i que no pugui ser retirada sense que es produeixi la destrucció o deterioració d’aquesta.

Exteriors d’incendis

Idioma