SISTEMES D'HIDRANTS
EXTERIORS

CADA TRES MESOS

  • Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. Inspecció visual comprovant l’estanquitat del conjunt.
  • Llevar les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.

CADA SIS MESOS

  • Greixar la rosca d’accionament o emplenar la cambra d’oli d’aquest.
  • Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.

Hidrants exteriors

Idioma