SISTEMA MANUAL
D'ALARMA D'INCENDIS

Els sistemes manuals d’alarma d’incendi estaran constituïts per un conjunt de polsadors que permetran provocar voluntàriament i transmetre un senyal a una central de control i senyalització permanentment vigilada, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat el polsador.

Les fonts d’alimentació del sistema manual de polsadors d’alarma, les seves característiques i especificacions hauran de complir idèntics requisits que les fonts d’alimentació dels sistemes automàtics de detecció, podent ser la font secundària comuna a tots dos sistemes.

Els polsadors d’alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins a aconseguir un polsador, no superi els 25 metres.

CADA TRES MESOS

  • Comprovació de funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament).
  • Manteniment d’acumuladors (neteja de bornes, reposició d’aigua destil·lada, etc.).

CADA ANY

  • Verificació integral de la instal·lació.
  • Neteja dels seus components.
  • Verificació d’unions roscades o soldades.
  • Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament

Manual d’alarmes

Idioma