SISTEMES DE PROVEÏMENT
D'AIGUA

CADA TRES MESOS

 • Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.
 • Comprovació de funcionament automàtic i manual de la instal·lació d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador.
 • Manteniment d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.).
 • Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etcètera).
 • Verificació d’accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.

CADA SIS MESOS

 • Accionamiento y engrase de válvulas.
 • Verificación y ajuste de prensaestopas.
 • Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.
 • Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y proteccion

CADA ANY

 • Gamma de manteniment anual de motors i bombes d’acord amb les instruccions del fabricant.
 • Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d’aigua.
 • Prova de l’estat de càrrega de bateries i electròlit d’acord amb les instruccions del fabricant.
 • Prova, en les condicions de la seva recepció, amb realització de corbes del proveïment amb cada font d’aigua i d’energia.

Proveïment d’aigua

Idioma