SISTEMA D'EXTINCIÓ PER
RUIXADORS AUTOMÀTICS D'AIGUA

Els sistemes de ruixadors automàtics d’aigua, les seves característiques i especificacions, així com les condicions de la seva instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23.590, UNEIX 23.591, UNEIX 23.592, UNEIX 23.593, UNEIX 23.594, UNEIX 23.596 i UNEIX 23.597.

CADA TRES MESOS

  • Comprovació que els filtres de l’agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
  • Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols, o agents extintors gasosos.
  • Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic, o hidrocarburs halogenats i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin.
  • Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
  • Neteja general de tots els components.

CADA ANY

  • Comprovació integral, d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador, incloent en tot cas: verificació dels components del sistema, especialment els dispositius de tret i alarma.
  • Comprovació de la càrrega d’agent extintor i de l’indicador de la mateixa (mesura alternativa del pes o pressió).
  • Comprovació de l’estat de l’agent extintor. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

Ruixadors d’aigua

Idioma